Scania
A Region in Europe

In English

SKÅNELAND - SCANIA
Blekinge, Halland och Skåne samt Bornholm

Namnet Skåneland - Scania och regionens gemensamma bakgrund

I den gamla skånska lagen kan man finna formuleringen ”Haui that Skanunga ærliki mææn toco vithar oræt aldrigh æn”. Vem var dessa Skanungar? Jo, det var befolkningen i Skåne, Halland, Blekinge och på Bornholm, dvs folket i Scanungarnas land

Under senare tid har man börjat kalla våra gamla “länder” för ”landskap”. Detta har gjorts därför att staten eller Riket har önskat att lägga beslag på begreppet "land". Tidigt i historien fanns det folkländer t.ex. Jylland, Sjælland, Småland, Västergötland etc. Det var till dessa som landslagarna knöts. Under senare tid har man börjat kalla våra gamla landslagar för "landskapslagar".

Men det ursprungliga landsbegreppet lever kvar i de officiella namnen Småland, Svealand, Götaland, Gotland, Jämtland m.fl. Detta gäller för samtliga områden i Sverige utom för det gamla östdanska området som består av Skåne, Halland och Blekinge. Denna geografiskt-historiska enhet har den svenska centralmakten sökt att splittra. Svensk politik har gått ut på att utplåna språket, förtiga historien och negligera kulturen. Motivet har varit att söka sudda bort den bakgrund varpå en skåneländsk identitet bygger.

Denna assimilerings- och nivelleringspolitik i Sverige har drabbat ursprungsländerna olika, men värst har det gått ut över de södra provinserna, de som hört till Danmark i nästan 1000 år. Dessa södra provinser - Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm - utgjorde från 800-talets begynnelse Danmarks östra del. De utgör också ett sammanhängande kust- och slättland söder och väster om Småländska höglandet, avgränsade mot Småland och Sverige enligt den logiska geografin.

I vår tid har intresset för de egna rötterna ökat. Därför börjar allt flera upptäcka det bortgömda och nästan bortglömda Skåneland. Nu är det viktigt, att den skåneländska enheten också lyfts fram. De viktigaste punkterna som manifesterar Skåneland som en enhet är följande:

 1. Terra Scania
  Begreppet "Terra Scania." som gäller för Skåneland kan nog identifieras som ett hellenskt uttryckt från 300-talet.
 2. Gränsstenar
  Kring år 1000 uppsattes 6 gränsstenar mellan Sverige och Danmark. Dessa stenar omfattar hela Skåneland från Himle i Halland till Brömse i Blekinge. Denna gräns mellan Skåenland och Småland gäller ännu idag efter 1000 år.
 3. Den skånska lagen
  Den skånska lagen - Nordens äldsta landslag - gäller för hela Skåneland och i begynnelsen också för Sjælland. Senare får Sjælland egen lag och Danmark får 3 landslagar - Skaanske Lov, Sjællandske Lov och Jydske Lov.
 4. Ärkebiskopsdömet
  Den nordiska kyrkan blir år 1103 ett eget ärkebiskopsdöme och i detta utgör Lundastiftet - omfattande hela Skåneland d.v.s. Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm - en viktig enhet. Lundabiskopen blir ledare (primas) över hela den nordiska kyrkan och Skåneland blir smma år ett stift.
 5. Gamla kartor
  Nästan alla gamla kartor över det Danska Riket anger Skåneland (Scania -æ) med Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm som en enhet med speciell färg och gränsmarkering.
 6. Danmark - ett tre-länderssystem
  Det danska Riket organiseras i ett 3-länder-system. Jylland, Sjælland med öarna och Skånelandene. Varje Land har sitt ting i Viborg, i Ringsted och i Lund, som bl.a. väljer de danska kungarna.
 7. Skånetinget
  Skånetinget - som dömde efter Skåenlagen - samlades sedan gamla tider vid Lund (Sanctus Libers Höj) och omfattade hela Skåneland.
 8. Skånelandene - rikast i Danmark
  År 1068 beskrivs Skånelandene som Danmarks rikaste del med dess talrikaste befolkning och som hela rikets kulturcentrum med 300 kyrkor, lika många som i hela övriga Norden! Här bodde de flesta danskarna. Här fanns de flesta kyrkorna och klostren. Härifrån hämtade Kongen de stora avgifterna från sillamarknaden i Skanör och Falsterbo, den största i Europa fram till 1400-talet. I staden Lund residerade den danska kyrkans överhuvud.
 9. Begreppet “skånelandene"
  Begreppet “skånelandene" används av danska regenter med avseende på hela. När danska kungar säger "mine skånske mænd" avses alla skånelänningar.
 10. Freden i Roskilde
  Vid Roskildefreden och efterföljande fredstraktat omtalas hela Skåneland som en enhet.
 11. Generalguvernementet
  Efter Roskildefreden upprättas ett Generalguvernement för Skåneland (minus Bornholm, som motstått den svenska ockupationsmakten och fortsatt som en del av Danmark).
 12. Lantdagen
  En lantdag för hela Skåneland upprättas i Malmö 1658 där ständerna från Skåneland - Skåne, Halland och Blekinge - möttes och fattade beslut.
 13. Sverige erkänner fri- och rättigheter
  Alla frederna 1658, 1660 och 1679 gällde för hela Skåneland - d.v.s. Skåne, Halland och Blekinge. Sverige tvingades i dessa att erkänna speciella fri- och rättigheter för Skånelands folk.
 14. Malmö Recess
  Malmö recess 1662 är en akt som ingås mellan Sveriges Crona och representanter från Skåneland. Recessen präglas av försvenskningsvilja från centralmaktens sida, men får ändå ses som ett fastställande av fredstraktatens fri- och rättigheter.
 15. Riksdagen 1644
  Vid den svenska riksdagen 1664, då skåneländska ständer för första gången fick deltaga, stadfäste riksdagen och regeringen de beslut som fattats under namn av "Malmö recess".
 16. Södra Götaland
  Begreppet Södra Götaland införs av den svenska erövrarmakten för hela Skåneland - d.v.s. Skåne, Halland och Blekinge . Detta Götalandsbegrepp är ohistoriskt och ren manipulation.
 17. Weibulls Skåneland
  När Weibull på 1870-talet skapade begreppet Skåneland av Terra Scania - gällde det den historiska helheten d.v.s. Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm.
 18. "Ett rike i Sverige"
  Vid övergången till svenskt styre omtalades i Stockholm Skåneland - Skåne, Halland och Blekinge - som ett land med formuleringen: "ett inrikes, men utländskt land" eller "desse nye utanför riket belägne provinser".
 19. Svecia Propria
  I en svensk geografibok från 1698 beskrivs konungariket Sverige som ett rike bestående av olika länder. Dessa länder grupperar sig runt "Svecia Propria" - (Det egentliga Sverige dvs Svealand). Skåneland (Scania) utgör där ett land i Sverige.
 20. Svensk järnridå
  År 1680 upprättade den svenska centralmakten en total avskärmning mot Danmark i Öresund och längs den halländska kusten. En dåtida "järnridå" som det var förenat med livsfara att forcera utan tillstånd. Samtidigt tillkom också förbud mot andra förbindelser t.ex. i form av “import" av dansk litteratur m.m. I stort sett var förbuden i kraft till i mitten av 1840-talet.
 21. En nutida splittring
  Den svenska centralmaktens politik att försöka splittra Skåneland i separata landskap och län har haft som motiv att sudda bort samhörighetskänslan och den skåneländska identiteten. Denna politik gäller än idag, då det görs nsträngningar för att undvika den historiska Skånelandsenheten. T.ex. visar sig detta inom politik (regionindelningen), forskning (Skåneavgränsningen) och media (TV-organisationen och budskapet).

© SSF