Regionalismen inför 2000-talet

av Göran Hansson och Peter Broberg

Utgiven 1999

Förord

Det kulturregionala konceptet har växt fram på 90-talet. Dels har regionalismen som allmän idé utvecklats, dels har FN/UNESCO, EU, Europarådet och andra institutioner bidragit med nya synsätt i frågor som rör de mänskliga rättig-heterna. Kulturella grupprättigheter och decentralisering ingår som underlag för nya fredsmodeller. Denna regionala utveckling har fått fotfäste i Europa och den siktar mot ett kulturellt mångfaldssamhälle. Den är den mest nyskapande och tydliga framtidsvisionen inom EU idag.

Debatten om en regional framtid är viktig även i Sverige och det är avgörande för den demokratiska processen att den kommer ut till allmänheten via politiken och massmedia. Risken är annars stor att den hamnar i händerna på chauvinister och ”mörkermän” och blir till förfång för en sund regional utveckling inom landet. Regiontanken vilar på en liberal, demokratisk och social plattform – rätt hanterad är den progressiv och kan leda fram mot det samhälle som vi kallar ”Regionernas Europa”.


Ordlista och definitioner

Beroende på det politiska budskapet har olika grupper lagt olika värderingar på ord som anses ha ett politiskt innehåll. T.ex. används idag begreppen stat, nation, land och region huller om buller. Det saknas allmänt begreppsmässig konsekvens i frågor som rör regionalism och mänskliga rättigheter. För klarhetens skull finns därför ordlista och definitioner med i slutet på denna bok


Innehåll

Del 1

 • Regiontanken - freden och mångfalden
 • EU:s Basregioner och Regionkommitté
 • Staten - nationernas förstörare
 • Centraliseringens materiella och kulturella aspekter
 • Staten i det globala samhället
 • De regionala kulturernas förstatligande

Del 2

 • EU:s NUTS-system och kulturregionerna
 • Det regionalas humanisering av det etniska
 • Två hot mot regional kulturmångfald
 • Regionen som ett fredsinstrument
 • EU och regionalismens utmaningar
 • Regionalismens nödvändighet

Del 3

 • Angreppen på regionalismen
 • Regionerna och de mänskliga rättigheterna
 • Problemen och de vanligaste missuppfattningarna
 • Regionalismens uppgift
 • Röster om regionalisering och demokrati

Del 4

 • Nödvändiga regionala visioner och aktiviteter
 • Regionalismen och världssamhället
 • Det skånska exemplet
 • Sverige 12-förslaget
 • Det regionala kulturmanifestet - Litteraturförteckning

Del 5

 • Ordlista och definitioner

Gå vidare via flikarna ovan eller direkt till Kapitel 1


Författare Göran Hansson och Peter Broberg

© Stiftelsen Skånsk Framtid

Layout, bilder och text: Göran Hansson